UNWE
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ТЪРГОВЕ В УНСС :: www.unwe.bg/zop/

Публични покани

по Закона за обществените поръчки


Изготвяне на информационни материали за нуждите на договор BG051PO001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър", направление „Администрация и управление", в съответствие с изискванията на пазара на труда"
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (34 KB)
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ (232 KB)
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (379 KB)
Декларация по чл.47,ал.1, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (24 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (24 KB)
Поставено запитване (232 KB)
Дата на валидност: 2013-08-16


Изработка на рекламни материали за нуждите на проект BG051PO001-3.1.09-0024
ПП (33 KB)
Техническо задание и спецификация (44 KB)
Декларация чл.47, ал.1, т.1 (27 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (25 KB)
Дата на валидност: 2013-12-12


Доставка на реклaмни материали за нуждите на Студентски съвет за 2014г.
ПП (32 KB)
Техническо задание (28 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (25 KB)
Декларация чл.47, ал.1, т.1 (27 KB)
Дата на валидност: 2013-12-27


„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на климатична техника в УНСС и поделения“
Публична покана (20 KB)
Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП (10 KB)
Декларация за оглед за обособена позиция 1 (13 KB)
Декларация за оглед за обособена позиция 2 (15 KB)
Техническо задание за обособена позиция 1 (620 KB)
Техническо задание за обособена позиция 2 (630 KB)
Техническо задание за обособена позиция 3 (1356 KB)
Техническо задание за обособена позиция 4 (479 KB)
Дата на валидност: 2014-02-19


„ Подбор на външни експерти за нуждите на договор №BG051PО001-3.1.07-0053
Публична покана (33 KB)
Техническо задание (236 KB)
Ценова оферта (92 KB)
Автобиография (88 KB)
Декларация за ангажираност (175 KB)
Декларация чл.47, ал.1, т.1 (27 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (25 KB)
Дата на валидност: 2014-02-13


Избор на външни изпълнители за нуждите на проект "BG051PO001-3.1.07-0059 Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС "бакалавър" за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика о
ПП (34 KB)
Автобиография (91 KB)
Декларация чл.47, ал.1, т.1 (27 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (25 KB)
Техническо задание (175 KB)
Дата на валидност: 2014-02-28


„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране, извършени по реда и при условията на Закона за енергийната ефективност и НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на
Техническо задание (3066 KB)
Публична покана (17 KB)
Приложения (105 KB)
Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП (10 KB)
Дата на валидност: 2014-03-10


Закупуване на научна литература за нуждите на проект №BG051PO001-3.3.06-0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски измерения
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (30 KB)
Техническо задание (130 KB)
Декларация по чл.47,ал.1, т.1 (25 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 (24 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 (24 KB)
Дата на валидност: 2014-03-25


Организиране на семинари с регионални и местни заинтересовани лица за запознаване на обществеността и разпространение на резултатите и материалите, разработени по научно-изследователски проект "FARMPATH"
Публична покана (31 KB)
Техническо задание (19 KB)
Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП (10 KB)
Дата на валидност: 2014-03-24


„Предоставяне на логистични услуги – организиране провеждането на обучения, информационни събития, конференции и кръгли маси“ по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“, изпълняван съгласно договор №BG051PO00
Публична покана (19 KB)
Техническо задание (889 KB)
Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП (10 KB)
Дата на валидност: 2014-03-25


Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на УОБ – с. Равда
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (34 KB)
Техническо задание (39 KB)
Методика (56 KB)
Декларация по чл.47,ал.1, т.1 (25 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 (24 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 (24 KB)
Декларация за извършен оглед (25 KB)
Дата на валидност: 2014-04-04


Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на РЦДО – гр. Хасково
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (34 KB)
Техническо задание (122 KB)
Декларация по чл.47,ал.1, т.1 (25 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 (24 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 (24 KB)
Декларация за извършен оглед (25 KB)
Дата на валидност: 2014-04-04


"Организиране на мероприятия по проект BG051PО001-3.1.07-0059 "Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС "Бакалавър" за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана н
Публична покана (33 KB)
Техническа спецификация (50 KB)
Ценова оферта (38 KB)
Декларация чл.47, ал.1, т.1 (27 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (25 KB)
Дата на валидност: 2014-04-09


Изготвяне на „инвестиционен проект – заснемане“, за възстановяване на инвестиционните проекти на корпуси „А“, „Б“ и „Е“ от комплекса сгради на УНСС и СК „Бонсист“
Публична покана (33 KB)
Приложения (87 KB)
Техническо задание (109 KB)
Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (25 KB)
Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (24 KB)
Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (24 KB)
Дата на валидност: 2014-04-10


Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (32 KB)
Техническо задание (179 KB)
Технически спецификации (2686 KB)
Декларация по чл.47,ал.1, т.1 (25 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 (24 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 (24 KB)
Дата на валидност: 2014-04-11


Избор на външни изпълнители за нуждите на проект "BG051PO001-3.1.07-0059 Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС "бакалавър" за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика осно
Публична покана (34 KB)
Техническо задание (162 KB)
Автобиография (90 KB)
Декларация чл.47, ал.1, т.1 (27 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (25 KB)
Дата на валидност: 2014-05-22