UNWE
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ТЪРГОВЕ В УНСС :: www.unwe.bg/zop/

Публични покани

по Закона за обществените поръчки


Извършване на периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи / ПИС / в УНСС и поделения
Техническо задание 1 (22 KB)
Техническо задание 2 (17 KB)
Техническо задание 3 (139 KB)
Техническо задание 4 (15 KB)
Техническо задание 5 (19 KB)
Техническо задание 6 (24 KB)
Декларация по чл. 47,ал.1,т.1 от ЗОП (26 KB)
Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (24 KB)
Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (24 KB)
Публична покана (17 KB)
Разяснение (1042 KB)
Дата на валидност: 2013-07-24


Изготвяне на информационни материали за нуждите на договор BG051PO001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър", направление „Администрация и управление", в съответствие с изискванията на пазара на труда"
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (34 KB)
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ (232 KB)
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (379 KB)
Декларация по чл.47,ал.1, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (24 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (24 KB)
Поставено запитване (232 KB)
Дата на валидност: 2013-08-16


Изработка на рекламни материали за нуждите на проект BG051PO001-3.1.09-0024
ПП (33 KB)
Техническо задание и спецификация (44 KB)
Декларация чл.47, ал.1, т.1 (27 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (25 KB)
Дата на валидност: 2013-12-12


Доставка на реклaмни материали за нуждите на Студентски съвет за 2014г.
ПП (32 KB)
Техническо задание (28 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (25 KB)
Декларация чл.47, ал.1, т.1 (27 KB)
Дата на валидност: 2013-12-27


„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на климатична техника в УНСС и поделения“
Публична покана (20 KB)
Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП (10 KB)
Декларация за оглед за обособена позиция 1 (13 KB)
Декларация за оглед за обособена позиция 2 (15 KB)
Техническо задание за обособена позиция 1 (620 KB)
Техническо задание за обособена позиция 2 (630 KB)
Техническо задание за обособена позиция 3 (1356 KB)
Техническо задание за обособена позиция 4 (479 KB)
Дата на валидност: 2014-02-19


„ Подбор на външни експерти за нуждите на договор №BG051PО001-3.1.07-0053
Публична покана (33 KB)
Техническо задание (236 KB)
Ценова оферта (92 KB)
Автобиография (88 KB)
Декларация за ангажираност (175 KB)
Декларация чл.47, ал.1, т.1 (27 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (25 KB)
Дата на валидност: 2014-02-13


„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране, извършени по реда и при условията на Закона за енергийната ефективност и НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на
Техническо задание (3066 KB)
Публична покана (17 KB)
Приложения (105 KB)
Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП (10 KB)
Дата на валидност: 2014-03-10


Организиране на семинари с регионални и местни заинтересовани лица за запознаване на обществеността и разпространение на резултатите и материалите, разработени по научно-изследователски проект "FARMPATH"
Публична покана (31 KB)
Техническо задание (19 KB)
Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП (10 KB)
Дата на валидност: 2014-03-24


„Предоставяне на логистични услуги – организиране провеждането на обучения, информационни събития, конференции и кръгли маси“ по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“, изпълняван съгласно договор №BG051PO00
Публична покана (19 KB)
Техническо задание (889 KB)
Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (11 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП (10 KB)
Дата на валидност: 2014-03-25


Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на УОБ – с. Равда
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (34 KB)
Техническо задание (39 KB)
Методика (56 KB)
Декларация по чл.47,ал.1, т.1 (25 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 (24 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 (24 KB)
Декларация за извършен оглед (25 KB)
Дата на валидност: 2014-04-04


Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на РЦДО – гр. Хасково
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (34 KB)
Техническо задание (122 KB)
Декларация по чл.47,ал.1, т.1 (25 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 (24 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 (24 KB)
Декларация за извършен оглед (25 KB)
Дата на валидност: 2014-04-04


"Организиране на мероприятия по проект BG051PО001-3.1.07-0059 "Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС "Бакалавър" за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана н
Публична покана (33 KB)
Техническа спецификация (50 KB)
Ценова оферта (38 KB)
Декларация чл.47, ал.1, т.1 (27 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 (26 KB)
Декларации по чл.47, ал.5, т.2 (25 KB)
Дата на валидност: 2014-04-09


Изготвяне на „инвестиционен проект – заснемане“, за възстановяване на инвестиционните проекти на корпуси „А“, „Б“ и „Е“ от комплекса сгради на УНСС и СК „Бонсист“
Публична покана (33 KB)
Приложения (87 KB)
Техническо задание (109 KB)
Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (25 KB)
Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (24 KB)
Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (24 KB)
Дата на валидност: 2014-04-10


Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (32 KB)
Техническо задание (179 KB)
Технически спецификации (2686 KB)
Декларация по чл.47,ал.1, т.1 (25 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 (24 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 (24 KB)
Дата на валидност: 2014-04-11


Закупуване на научна литература за нуждите на проект №BG051PO001-3.3.06-0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски измерения“
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (30 KB)
Техническо задание (130 KB)
Декларация по чл.47,ал.1, т.1 (25 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.1 (24 KB)
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 (24 KB)
Разяснение (155 KB)
Дата на валидност: 2014-05-16


Ремонт на аули на II-ри етаж в корпус „В“
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (32 KB)
Техническо задание (1560 KB)
Приложения (179 KB)
Уведомително писмо (183 KB)
Дата на валидност: 2014-05-23


"Организиране на мероприятия по проект BG051PО001-3.1.07-0059 "Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС "Бакалавър" за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана н
Публична покана (33 KB)
Техническа спецификация (50 KB)
Приложения (103 KB)
Дата на валидност: 2014-05-19


Ремонт на аули на II-ри етаж в корпус „В“
Втора по ред поръчка
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (34 KB)
Техническо задание (1645 KB)
Приложения (207 KB)
Дата на валидност: 2014-06-13


"Изготвяне на инвестиционни проекти по всички части на студентски общежития БЛОКОВЕ с №№ 23А, 23Б, 53Б, 55В, 55Г, 61А и студентски стол № 33 на П"ССО" - УНСС и получаване на разрешение за строеж за реализиране на енергоефективни мерки след извършено обсле
Публична покана (33 KB)
Приложения (106 KB)
Техническо задание (360 KB)
Протокол от заседание на комисия (286 KB)
Дата на валидност: 2014-06-30


Изработка и монтаж на офис мебели
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (32 KB)
Техническо задание (1241 KB)
Приложения (109 KB)
Разяснение (53 KB)
Протокол от заседание на комисия (90 KB)
Дата на валидност: 2014-06-27


Извозване на отпадъци
Публична покана (17 KB)
Техническо задание (517 KB)
Приложения (93 KB)
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО (196 KB)
Дата на валидност: 2014-07-04


Доставка и монтаж на стойки за мултимедийни проектори, монитори и екрани
Публична покана (17 KB)
Техническо задание (485 KB)
Приложения (90 KB)
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО (204 KB)
Дата на валидност: 2014-07-04


Избор на външни изпълнители за нуждите на проект
Публична покана (29 KB)
Приложение1 (29 KB)
Приложения 2 (49 KB)
Приложения 3 (48 KB)
Приложение4 (26 KB)
Приложение 5 (25 KB)
Приложения 6 (184 KB)
Приложение 7 (91 KB)
Техническо задание (187 KB)
Дата на валидност: 2014-07-28


Извозване на отпадъци
Публична покана (18 KB)
Приложения (63 KB)
Техническо задание (517 KB)
Протокол от заседание на комисия (101 KB)
Дата на валидност: 2014-08-12


Доставка и монтаж на стойки за мултимедийни проектори, монитори и екрани
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (34 KB)
Техническо задание (485 KB)
Приложения (111 KB)
Протокол от заседание на комисия (823 KB)
Дата на валидност: 2014-08-12


Разработване на автоматизиран модул за оценяване и интегрирането му в цялостната система за електронно и дистанционно обучение на УНСС
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (36 KB)
Приложения (123 KB)
Техническо задание (89 KB)
Протокол от заседание на комисия (198 KB)
Дата на валидност: 2014-08-13


Доставка рекламни материали за УНСС за 2015 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА (33 KB)
Приложения (186 KB)
Техническо задание за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І (398 KB)
Техническо задание за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ (330 KB)
Техническо задание за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІІ (429 KB)
Протокол от заседание на комисия (101 KB)
Дата на валидност: 2014-08-15


Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2015г.
Публична покана (17 KB)
Приложения (118 KB)
Техническо задание (1072 KB)
Дата на валидност: 2014-09-09


Абонаментна поддръжка на ПИИ и аварийно осветление
Публична покана (18 KB)
Приложения към покана (263 KB)
Техническо задание - об. позиция 1 (163 KB)
Техническо задание - об. позиция 2 (253 KB)
Техническо задание - об. позиция 3 (124 KB)
Техническо задание - об. позиция 4 (97 KB)
Разяснение (37 KB)
Дата на валидност: 2014-10-06